Кои сме ние

ПАРТНЪРС ООД, ЕИК‑115627522, седалище гр. Пловдив, п.к. 4000, адрес на управление: ул. “Орловец” № 7А, с официална интернет страница /уеб страница/ partners-ltd.com, отговорник за защита на личните данни и контакт тел. 0896 739 430, и‑мейл: sofia@partners.bg, наричано за кратко “Партнърс” или “Дружеството”, е “администратор” обработващ от свое име “лични данни”, по смисъла на: Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. /Регламента/ и Директива 2002/58/ЕО /Директивата/ на Европейския парламент и на Съвета; на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и останалото приложимо право на Европейския съюз и Република България.

Партнърс ще прилага настоящата политика при обработването и защитата на личните данни, на настоящи и потенциални потребители на услугите на Партнърс, на уеб страницитa partners-ltd.com.

С настоящата политика Партнърс установява при условията на прозрачност и предварително уведомяване, принципите, целите, правилата, и правата на субектите, при спазването и охраняването на които дружеството съответно обработва “лични данни” на изброените физически лица (“субект/и на данни”), съгласно цитираната по‑горе нормативна уредба.

Третите лица ‑ обработващи лични данни, други администратори или трети страни, които биха могли да имат правомерен достъп до личните данни, посредством Партнърс, ще следва да се запознаят и да се съобразят с настоящата политика, както и със съответните разпоредби на Регламента и вътрешното законодателство на Република България, в това число и подзаконовата нормативна уредба по прилагането на последното.

Каква лична информация ни е нужна и къде се складира

Право на достъп до лични данни:

Субектът на данни има право на достъп до личните данни, свързани с него и ако това е така да получи обратна информация от Партнърс в срок от датата на постъпване на искането и при условия на Регламента и ЗЗЛД;

Право на коригиране на лични данни:

Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него и да получи обратна информация от Партнърс за предприетите от него действия в срок от получаването на искането – заявлението и при условията на Регламента и ЗЗЛД;

Право на изтриване (право на субекта да бъде забравен):

Субектът на данни има право да поиска от Партнърс изтриване на свързаните с него лични данни, а администраторът има задължението да изтрие същите, когато е приложимо някое от следните правни основания;
– личните данни не са необходими за установените от Партнърс цели, за които са събрани или обработвани по друг начин;
– съгласието на субекта на данни за тяхното обработване е било оттеглено надлежно, и към момента на оттеглянето не е налице друго право за основание за обработване на данните от страна на Партнърс;
– субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1, (упражнява правото си на възражение) от Регламента (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. (Регламента) и няма законови основания за обработването съгласно член 21, параграф 2 от същия Регламент;
– личните данни на субекта са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на основание правото на Съюза или правото на Република България, което право е приложимо спрямо администратора;
– личните данни са били събрано във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламента;
Партнърс следва да информира субекта на данни за предприетите от него действия по повод на упражняване на това право в срок от получаване на искането – заявлението и при условията на Регламента и ЗЗЛД;
Партнърс информира субектите на лични данни, че правото да бъдат забравени не е абсолютно субективно право и администраторът може да не уважи искането за изтриване в някой от изрично предвидените случаи с член 17, параграф 3 от Регламента, както и в случаите, в които администраторът може да покаже, че не е в състояние да идентифицира субекта на данни, упражнил това право;

Право на ограничаване на обработването на лични данни:

Субектът на данни има право да поиска от Партнърс ограничаване на обработването на лични данни, когато е налице едно от следните основания:
– точността на личните данни се оспорва от субекта на данни, за срок, който позволява на Партнърс да провери точността на личните данни;
– обработването в неправомерно, но субектът на данни не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаването на използването им от Партнърс;
– Партнърс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните фи изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– субектът на данните е възразил пред Партнърс срещу обработването данните съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимуществото пред интересите на субекта на данните;
Когато обработването е ограничено по повод на надлежно упражняване на правото на ограничаване на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или защита на правата на друго физическо лице поради важни основния от обществен интерес на Съюза или държава членка.
Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, Партнърс го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
Във всички случаи Партнърс информира субекта на данни по повод на упражненото право на ограничаване, за предприетите действия в срок от получаване на искането – заявлението и при условията на Регламента и ЗЗЛД.
Право на оттегляне на съгласие на субекта на данни
Субектът на лични данни има право да оттегли от негова страна съгласие когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента. Правото на оттегляно на съгласието може да бъде упражнено по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

Право на преносимост на личните данни:

Субектът на лични данни има право на преносимост на тези данни, което означава, че той може да иска от администратора да получи личните данни обработвани от последния в структуриран или пригоден за машинно четене формат, за да бъдат те прехвърлени на друг администратор или Партнърс да извърши пряко прехвърляне на данните към този друг администратор, ако това технически е осъществимо.

Право на възражение:

Партнърс информира субектите на лични данни, че отделно и независимо от останалите изброени права, те имат право, съгласно член 21 от Регламента, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него което се основава на член 6, параграф 1, от Регламент буква д) тоест „ обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора“; или буква е) тоест „ обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.“ При упражняване на това право в посочените случаи, Партнърс прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването или защитата на правни претенции.
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване на целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, субектът на данните може да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.
Когато личните данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, субектът на данните има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнение на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
Право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране:

Субектът на данните има право да бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен.

Право на информация и съдействие:

Партнърс предоставя на субекта на данни информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите по членовете 15-22 от Регламента, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от 30 дни от получаване на искането, освен ако ЗЗЛД предвижда по-дълъг срок.
Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя от Партнърс с електронни средства, освен когато субектът на данни не е поискал изрично друго.

Такса определяна от Партнърс при упражняване на изброените права. Отказ от съдействие:

Партнърс предоставя информацията безвъзмездно. Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повтаряемост, Партнърс може да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия или да откаже предоставяне на информация.
Право на жалба пред надзорен орган:

Без да се засягат останалите права на съдебна защита, всеки субект на лични данни или право чрез подаване на жалба от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) адрес: гр. София 1592, бул, „ Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg) да сезира надзорен орган за нарушение на Регламента и/или ЗЗЛД от страна на Партнерс или лице обработващо данни от негово име. Жалбата се подава в предвидените срокове уредени в ЗЗЛД.

Право на ефективна съдебна защита:

Без да се засяга правото на жалба пред надзорния орган, всеки един заинтересуван /засегнат субект на лични данни, има право да оспорва/обжалва действия/бездействия на Партнърс или обработващия от негово име лични данни, които го засягат, като незаконосъобразни, пред съответния Административен съд, в района на който се намира седалището на администратора/обработващия. Жалбата на субекта по този ред е недопустима, ако за същото нарушение е налице висящ спор пред КЗЛД или последната се е произнесла с Решение, което е обжалвано пред компетентния Административен съд.

Право на обезщетения и отговорност за причинени вреди:

Без да се засягат останалите права на защита, всеки субект на лични данни, който е претърпял имуществени и/или неимуществени вреди от противоправно действие или бездействие на Партнърс и/или обработващ от името на последното дружество има право на обезщетение за всички претърпени вреди.
Партнърс отговаря имуществено пред увредения субект на лични данни, когато е извършило действия или бездействия в нарушение на разпоредбите на Регламента, съответно на ЗЗЛД, при обработване на лични данни.
Обработващия лични данни, от името на Партнърс, отговаря имуществено пред субекта на личните данни, когато е извършил действие или бездействие в нарушение на разпоредбите на Регламента и съответно на ЗЗЛД, конкретно насочени към задълженията на обработващия лични данни, или когато е действал е нарушение на законосъобразните указания на Партнърс, тоест против последните или извън тях.
Когато в една и съща операция по обработване участват Партнърс и обработващия лични данни от името на Партнърс, те отговарят солидарно пред субекта за причинените му вреди.